เรื่องนี้บางคนอาจบอกว่าไม่สำคัญ บางคนบอกว่าสำคัญ แต่สำหรับผมแล้วมันเป็นสิ่งสำคํญมากๆเลยละ อย่างเราไม่รู้ว่าคำสั่งนี้มันคืออะไรอะมันใช้ยังไงหว่า ไฟล์นี้มันมี parameter อะไรมั้ง ถ้าเราไม่รู้คงต้อง search จาก internet มาอะว่ามันใช้ยังไง ต้อง config ยังไง แล้วเราไม่มี internet อีกจะทำไงดี เฮ้ยกลุ้มๆๆ แต่ถ้าเรารู้พื้นฐานเรื่องตัวช่วยมันก็คงช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยละ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

1. whatis …
มันคือคำสั่งที่ช่วยบอกเราว่ามันคือคำสั่วทำอะไร ตัวอย่างเช่น อยากรู้ว่า ls คืออะไร

$ whatis ls
ls (1) – list directory contents <= คำตอบครับ

2. –help
อันนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องใส่ parameter อะไรบ้าง มี option อะไรบ้าง เช่น

$ ls –help
Usage: ls [OPTION]… [FILE]…
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor #sort.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, #all do not hide entries starting with .
-A, #almost-all do not list implied . and ..
#author print the author of each file
-b, #escape print octal escapes for nongraphic characters
#block-size=SIZE use SIZE-byte blocks
-B, #ignore-backups do not list implied entries ending with ~
-c with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
modification of file status information)
with -l: show ctime and sort by name
otherwise: sort by ctime
-C list entries by columns
#color[=WHEN] control whether color is used to distinguish file
types. WHEN may be `never’, `always’, or `auto’
-d, #directory list directory entries instead of contents,
and do not dereference symbolic links
-D, #dired generate output designed for Emacs’ dired mode
-f do not sort, enable -aU, disable -lst
-F, #classify append indicator (one of */=@|) to entries
#format=WORD across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
single-column -1, verbose -l, vertical -C
#full-time like -l #time-style=full-iso
-g like -l, but do not list owner
-G, #no-group inhibit display of group information
-h, #human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)
#si likewise, but use powers of 1000 not 1024
-H, #dereference-command-line
follow symbolic links listed on the command line
#dereference-command-line-symlink-to-dir
follow each command line symbolic link
that points to a directory
#indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:
none (default), classify (-F), file-type (-p)
-i, #inode print index number of each file
-I, #ignore=PATTERN do not list implied entries matching shell PATTERN
-k like #block-size=1K
-l use a long listing format
-L, #dereference when showing file information for a symbolic
link, show information for the file the link
references rather than for the link itself
-m fill width with a comma separated list of entries
-n, #numeric-uid-gid like -l, but list numeric UIDs and GIDs
-N, #literal print raw entry names (don’t treat e.g. control
characters specially)
-o like -l, but do not list group information
-p, #file-type append indicator (one of /=@|) to entries
-q, #hide-control-chars print ? instead of non graphic characters
#show-control-chars show non graphic characters as-is (default
unless program is `ls’ and output is a terminal)
-Q, #quote-name enclose entry names in double quotes
#quoting-style=WORD use quoting style WORD for entry names:
literal, locale, shell, shell-always, c, escape
-r, #reverse reverse order while sorting
-R, #recursive list subdirectories recursively
-s, #size print size of each file, in blocks
-S sort by file size
#sort=WORD extension -X, none -U, size -S, time -t,
version -v
status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u
#time=WORD show time as WORD instead of modification time:
atime, access, use, ctime or status; use
specified time as sort key if #sort=time
#time-style=STYLE show times using style STYLE:
full-iso, long-iso, iso, locale, +FORMAT
FORMAT is interpreted like `date’; if FORMAT is
FORMAT1FORMAT2, FORMAT1 applies to
non-recent files and FORMAT2 to recent files;
if STYLE is prefixed with `posix-‘, STYLE
takes effect only outside the POSIX locale
-t sort by modification time
-T, #tabsize=COLS assume tab stops at each COLS instead of 8
-u with -lt: sort by, and show, access time
with -l: show access time and sort by name
otherwise: sort by access time
-U do not sort; list entries in directory order
-v sort by version
-w, #width=COLS assume screen width instead of current value
-x list entries by lines instead of by columns
-X sort alphabetically by entry extension
-1 list one file per line

SELINUX options:

#lcontext Display security context. Enable -l. Lines
will probably be too wide for most displays.
-Z, #context Display security context so it fits on most
displays. Displays only mode, user, group,
security context and file name.
#scontext Display only security context and file name.

#help display this help and exit
#version output version information and exit

SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of following:
kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, Y.

By default, color is not used to distinguish types of files. That is
equivalent to using #color=none. Using the #color option without the
optional WHEN argument is equivalent to using #color=always. With
#color=auto, color codes are output only if standard output is connected
to a terminal (tty).

Report bugs to .
โอ้จอร์จอะไรมันจะยาวอย่างนี้ แต่ก็ดีนะเราจะได้รู้ว่ามันต้องใส่ค่าอะไรบ้างมันถึงจะถูกต้องละตรงตามที่เราต้องการ