Computer Clusterคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและทำงานด้วยกันเสมือนว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง การเชื่อมต่อแต่ละเครื่องจะผ่านเครือข่าย fast local area network โดยทั่วไปแล้วคลัสเตอร์จะถูกนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความมีตัวตนอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

ระบบคลัสเตอร์สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. High-availability (HA) clusters หรือที่รู้จักกันในชื่อ Failover cluster จุดประสงค์หลักของคลัสเตอร์แบบ HA มีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนอยู่ในการให้บริการในกรณีที่เครื่องบริการเกิดข้อผิดพลาดในเครื่องบริการ โดยทั่วไปแล้วการทำ HA จะต้องมีเครื่องบริการอย่างน้อย 2 เครื่อง ในการทำงานจะพยายามใช้งานส่วนซ้ำซ้อนของคลัสเตอร์เพื่อลดความล้มเหลวในการทำงานเพียงเครื่องบริการเดียว
  2. Load-balancing cluster เป็นการทำงานในลักษณะการเชื่อมต่อกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแบ่งปันการคำนวณในลักษณะคอมพิวเตอร์เสมือน 1 เครื่อง เมื่อมองจากฝั่งผู้ใช้งานจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแต่จะทำงานแบบเครื่องเสมือน 1 เครื่อง โดยการร้องขอจากผู้ใช้งานจะถูกจัดการและกระจายต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบคลัสเตอร์ โดยผลการกระจายงานเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานสมดุลกันในทุกเครื่องของคลัสเตอร์ และช่วยในการเพิ่มความสามารถในการทำงานอีกด้วย
  3. Computer clusters โดยทั่วไปจุดประสงค์หลักของคลัสเตอร์ถูกใช้ในการคำนวณ เช่น การจำลองสภาพอากาศ หรือการชนกันของรถ โดยหลักการแล้วระบบคลัสเตอร์จะใช้เครื่องและระบบเครือข่ายสำหรับระบบโดยเฉพาะ ระบบคลัสเตอร์ส่วนมากจะอ้างอิงมาจาก Beowulf Cluster และโปรแกรมมิดเดิลแวร์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อโปรแกรมการใช้งานระบบคลัสเตอร์ MPI (Message Passing Interface) หรือ PVM (Parallel Virtual Machine)
  4. Grid computing เทคโนโลยีในการนำเอาพลังในการประมวลผลในด้านต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ ที่กระจายตัวกันอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต มาใชงานร่วมกันเสมือนหนึ่งว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบเดียวกัน หรืออาจเรียกได้ว่าระบบกริดได้สร้างภาพขององค์กรเสมือน (Virtual Organization) ให้กับผู้ใช้