ติดตั้ง MySQL Cluster

Posted In Database - By Tum. On Friday, August 31st, 2007 With 0 Comments

mysql clusterในบทความนี้จะใช้เครื่องจำนวน 4 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องจะมีหน้าที่ storages node จำนวน 2 เครื่อง (mysql-ndb-1 และ mysql-ndb-2) API node จำนวน 1 เครื่อง (mysql-api-1) และ Management node จำนวน 1 เครื่อง (mgmt)

package สำหรับการติดตั้ง MySQL Cluster

เมื่อทำการติดตั้ง package เรียบร้อยแล้ว ต่อมาให้มาที่เครื่อง mgmt และพิมพ์คำสั่งและแก้ไขไฟล์ config ตามด้านล่าง

เมื่อแก้ไขไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้คำสั่ง

ต่อจากนั้นก็ตรวจสอบดูว่าคำสั่ง ndb_mgmd ได้รันเรียบร้อยแล้วหรือยังโดยใช้คำสั่ง

จากนั้นมาแก้ไขไฟล์ /etc/my.cnf ของเครื่อง storage node ทั้งสองตามคำสั่งด้านล่าง

การแก้ไขไฟล์ของ storage node ทั้งสองเพื่อระบุว่าเครื่องไหนเป็นเครื่อง management โดยให้แก้ไขเหมือนกันโดยใส่ค่าเพิ่มเติมเข้าไปตามด้านล่าง

เมื่อทำการ start service ของ MySQL Storage node ทั้งสองเครื่องแล้ว ให้มาตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทั้งสามได้ทำการเชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้คำสั่ง และ

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปตามข้อความด้านล่างนี้

ขั้นสุดท้ายจะเป็นการเพิ่ม API node เข้าไปเพื่อให้เป้นเครื่องหน้าด่านในการ access database

แก้ไขไฟล์ /etc/my.cnf ตามด้านล่าง

จากนั้นทำการ start service MySQL ด้วยคำสั่ง

ทำการตรวจสอบการเพื่อดูการเชื่อมต่อของเครื่องทั้งหมด

คำค้นยอดนิยม: mysql cluster, mysql cluster คือ, cluster mysql

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*