ปัญหาการเกิด “Mailbox is locked by POP server”

Posted In Mail - By Tum. On Tuesday, September 1st, 2009 With 0 Comments

Mailboxปัญหาการเกิด “Mailbox is locked by POP server” จาก Cyrus-imapd เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้งเมื่อมีการใช้ POP3 ในการดึง e-mail มากกว่า 1 connection ในเวลาเดียวกันของ user เดียวกัน หรือจะพูดง่ายๆก็คือ มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งใช้ POP3 ดึง e-mail อยู่และการเชื่อมต่อยังไม่เสร็จสิ้นก็มีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาดึง e-mail จึงทำให้เครื่องที่ connect มาทีหลังจะถูกปฏิเสธการร้องขอจาก POP Server ด้วยคำว่า “Mailbox is locked by POP server”

สาเหตุของปัญหาเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ network, ปัญหาจากเครื่อง user ทำให้ไม่สามารถรับเมล์ได้หมดและพยายามรับเมล์โดยใช้กับเชื่อมต่อใหม่ เป็นต้น

สำหรับปัญหานี้ไม่ใช่ bug ของ cyrus-imapd แต่อย่างใด เพราะ cyrus-imapd ได้เขียนวิธีการทำงานตามมาตราฐานของ RFC ที่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับการใช้งาน protocal POP3 นั้นเอง

ผลกระทบจากการเกิด “Mailbox is locked by POP server” จะทำให้การใช้งาน webmail (ใช้ IMAP) ไม่สามารถลบ, ย้าย หรือ แก้ไขสถานะ email ไม่ได้เนื่องจากว่า mailbox ได้ถูก lock เอาไว้

บริการของเราเกี่ยวกับระบบ Mail Server:

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*