วิธีดู version ของ SUSE Linux Enterprise และ Open Enterprise Server for Linux

Posted In Knowledge - By Tum. On Wednesday, September 9th, 2009 With 0 Comments

suse linuxในการดู version ของ SUSE Linux Enterprise และ Open Enterprise Server for Linux นั้นเราจะใช้คำสั่ง uname -r ใช้สำหรับดู kernel version เพื่อไปเปรียบเทียบกับ version ของ SUSE Linux Enterprise และ Open Enterprise Server for Linux อีกที และจะใช้คำสั่ง uname -m เพื่อดู architecture version


เปรียบเทียบ version ของ kernel กับ version ของ SUSE Linux Enterprise และ Open Enterprise Server for Linux

Novell SUSE Linux Enterprise 11 (SLE11)
SHIP: 2.6.27.19-5
Current: 2.6.27.29-0.1

Novell SUSE Linux Enterprise 10 (SLE10)
SHIP: 2.6.16.21-0.8
SP1: 2.6.16.46-0.12
SP2: 2.6.16.60-0.21
Current: 2.6.16.60-0.42.5

Novell SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9)
SHIP: 2.6.5-7.97
SP1: 2.6.5-7.139
SP2: 2.6.5-7.191
SP3: 2.6.5-7.244
SP4: 2.6.5-7.308
Current: 2.6.5-7.318

Novell SUSE Linux Enterprise Server 8 (SLES8)
SHIP: 2.4.19-120
SP1: 2.4.19-246
SP2: 2.4.19-290
SP2a: 2.4.19-304
SP3: 2.4.21-138
SP4: 2.4.21-278
Current: 2.4.21-325

Novell Open Enterprise Server for Linux (OES1)
SHIP: 2.6.5-7.147
SP1: 2.6.5-7.195
SP2: 2.6.5-7.244
Current: 2.6.5-7.318

Novell Open Enterprise Server 2 for Linux (OES2)
SHIP: 2.6.16.46-0.12
SP1: 2.6.16.60-0.21
Current: 2.6.16.60-0.42.4

รายละเอียดของ Architecture Version
i386 x86 32bit
i586 x86 32bit
i686 x86 32bit
x86_64 Intel EM64T 64bit
x86_64 Operton AMD64 64bit
ia64 Itanium Processor Family 64bit
ppc IBM pSeries 32bit
ppc64 IBM pSeries 64bit
s390 IBM zSeries 31bit
s390x IBM zSeries 64bit

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*