สอบ RHCE, สอบ Cert Red Hat, Red Hat Certified RHCE

Posted In Knowledge - By Tum. On Friday, June 19th, 2009 With 0 Comments

การสอบ Cert. Red Hat หรือ Red Hat Certification ในระดับ RHCE

การสอบ RHCE ปัจจุบันทาง Red Hat ได้เปลี่ยนกฏการสอบ RHCE Cert ใหม่โดยจัดให้มีการสอบเหลือเพียงแค่ 1 section มีเวลาให้ 3.5 ชม. ซึ่งแตกต่างจากกฏเก่าที่จัดให้มีการสอบ 2 section ใช้เวลา 5.5 ชม. และแบ่งการสอบออกเป็น 2 level skill ด้วยกันคือ RHCT และ RHCE ซึ่งรายละเอียดการผ่านเกณท์มีดังนี้

  • 70 percent or more on the RHCT-level skills.
  • 70 percent or more on the RHCE-level skills.

ในการสอบถ้าท่านทำคะแนนสอบในส่วนของ RHCE ผ่าน แต่ไม่ผ่าน RHCT ถือว่าสอบไม่ผ่าน Certified ใดๆ แต่ถ้าผ่าน RHCT แต่ไม่ผ่าน RHCE ถือว่าท่านจะได้ RHCT Certified

รายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบ RHCE Certified สามารถอ่านได้ในบทความ Red Hat RHCE, RHCT: Certification, Training, Course, Exam

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*