สอบ RHCE, สอบ Cert Red Hat, Red Hat Certified RHCE

Posted by

การสอบ Cert. Red Hat หรือ Red Hat Certification ในระดับ RHCE

การสอบ RHCE ปัจจุบันทาง Red Hat ได้เปลี่ยนกฏการสอบ RHCE Cert ใหม่โดยจัดให้มีการสอบเหลือเพียงแค่ 1 section มีเวลาให้ 3.5 ชม. ซึ่งแตกต่างจากกฏเก่าที่จัดให้มีการสอบ 2 section ใช้เวลา 5.5 ชม. และแบ่งการสอบออกเป็น 2 level skill ด้วยกันคือ RHCT และ RHCE ซึ่งรายละเอียดการผ่านเกณท์มีดังนี้

  • 70 percent or more on the RHCT-level skills.
  • 70 percent or more on the RHCE-level skills.

ในการสอบถ้าท่านทำคะแนนสอบในส่วนของ RHCE ผ่าน แต่ไม่ผ่าน RHCT ถือว่าสอบไม่ผ่าน Certified ใดๆ แต่ถ้าผ่าน RHCT แต่ไม่ผ่าน RHCE ถือว่าท่านจะได้ RHCT Certified

รายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบ RHCE Certified สามารถอ่านได้ในบทความ Red Hat RHCE, RHCT: Certification, Training, Course, Exam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *