โดยทั่วไปแล้ว network interface ของ Linux จะมีชื่อว่า eth0 eth1 … ethx แต่เนื่องจากชื่อของ network interface ไม่ได้สื่อถึง hardware ของ network interface นั้น ทำให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่า eth0 eth1 … เป็น hardware แบบไหน จึงทำให้เกิด naming rule สำหรับ network interface ขึ้นมาโดยการตั้งชื่อจะอิงตาม firmware, topology, และ location information

ใน CentOS/RHEL 6 ได้มีการนำ naming rule เข้ามาใช้งานแต่ไม่ได้เปิดใช้งานเป็น default แต่สำหรับ CentOS/RHEL 7 ได้มีการเปิดใช้งาน naming rule เป็นค่า default ดังนั้นเราจะเห็นชื่อ network interface แปลกขึ้นมาแทน eth0 eth1 …

หลักการตั้งขื่อใหม่เป็นดังนี้

 • 2 character หน้าจะหมายถึงชนิดของ interface
  en -- ethernet
  sl -- serial line IP (slip)
  wl -- wlan
  ww -- wwan
  
 • ส่วน character ที่เหลือมีความหมายดังนี้
  b                               -- BCMA bus core number
  ccw                               -- CCW bus group name
  o                                -- on-board device index number
  s[f][d]                   -- hotplug slot index number
  x                                 -- MAC address 
  [P]ps[f][d]           -- PCI geographical location
  [P]ps[f][u][..]1[i]   -- USB port number chain
  

ตัวอย่างชื่อ network interface
eno16777736 หมายถึง ethernet on board ที่มี index ของ device ที่ provided โดย firmware (BIOS/EFI) เป็น 16777736
ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ network interface
udevadm info --name=/dev/eno16777736 --attribute-walk

การแก้ไข network interface name ให้กลับเป็น ethx สามารถทำได้ดังนี้

วิธีที่ 1
แก้ไขไฟล์ /etc/default/grub โดยเพิ่ม
net.ifnames=0

วิธีที่ 2
ปิดการใช้งาน naming rule โดยการทำ symbolic link ไปยัง /dev/null
ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules