เมื่อต้องการทราบรายละเอียดการทำงานของ Squid เราสามารถใช้คำสั่ง squidclient เพื่อใช้ในการขอดูข้อมูลต่างๆ ใน Squid

* Squid คือ โปรแกรมที่ทำหน้่่าที่เป็น proxy server ในระบบปฏิบัติการ linux หรือ Unix

* squidclient เป็น tool ที่ใช้สำหรับการเข้าถึง squid service และดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ squid เช่น performance statistic, Average HTTP requests per minutes, Request Hit Ratios, Requests Median Service Time

การดู performance statistic ของ squid จะใช้คำสั่ง

#squidclient -p <port> mgr:info

[root@Squid_Proxy ~]# squidclient -p 3128 mgr:info
HTTP/1.0 200 OK
Server: squid/2.6.STABLE6
Date: Mon, 25 May 2009 17:14:47 GMT
Content-Type: text/plain
Expires: Mon, 25 May 2009 17:14:47 GMT
Last-Modified: Mon, 25 May 2009 17:14:47 GMT
X-Cache: MISS from Squid_Proxy.example.com
X-Cache-Lookup: MISS from Squid_Proxy.example.com:3128
Via: 1.0 Squid_Proxy.example.com:3128 (squid/2.6.STABLE6)
Proxy-Connection: close

Squid Object Cache: Version 2.6.STABLE6
Start Time:   Mon, 25 May 2009 17:14:32 GMT
Current Time:  Mon, 25 May 2009 17:14:47 GMT
Connection information for squid:
    Number of clients accessing cache:   1
    Number of HTTP requests received:    0
    Number of ICP messages received:    0
    Number of ICP messages sent:  0
    Number of queued ICP replies:  0
    Request failure ratio:  0.00
    Average HTTP requests per minute since start:  0.0
    Average ICP messages per minute since start:  0.0
    Select loop called: 6082 times, 2.478 ms avg
Cache information for squid:
    Request Hit Ratios:   5min: 0.0%, 60min: 0.0%
    Byte Hit Ratios:    5min: -0.0%, 60min: -0.0%
    Request Memory Hit Ratios:   5min: 0.0%, 60min: 0.0%
    Request Disk Hit Ratios:    5min: 0.0%, 60min: 0.0%
    Storage Swap size:   0 KB
    Storage Mem size:    108 KB
    Mean Object Size:    0.00 KB
    Requests given to unlinkd:   0
Median Service Times (seconds) 5 min  60 min:
    HTTP Requests (All):  0.00000 0.00000
    Cache Misses:     0.00000 0.00000
    Cache Hits:      0.00000 0.00000
    Near Hits:       0.00000 0.00000
    Not-Modified Replies: 0.00000 0.00000
    DNS Lookups:      0.00000 0.00000
    ICP Queries:      0.00000 0.00000
Resource usage for squid:
    UP Time:    15.071 seconds
    CPU Time:    0.014 seconds
    CPU Usage:   0.09%
    CPU Usage, 5 minute avg:    0.00%
    CPU Usage, 60 minute avg:    0.00%
    Process Data Segment Size via sbrk(): 2776 KB
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
Memory usage for squid via mallinfo():
    Total space in arena:  2908 KB
    Ordinary blocks:     2872 KB   3 blks
    Small blocks:        0 KB   0 blks
    Holding blocks:      356 KB   1 blks
    Free Small blocks:     0 KB
    Free Ordinary blocks:   35 KB
    Total in use:      3228 KB 99%
    Total free:        35 KB 1%
    Total size:       3264 KB
Memory accounted for:
    Total accounted:     158 KB
    memPoolAlloc calls: 985
    memPoolFree calls: 314
File descriptor usage for squid:
    Maximum number of file descriptors:  1024
    Largest file desc currently in use:   13
    Number of file desc currently in use:  11
    Files queued for open:          0
    Available number of file descriptors: 1013
    Reserved number of file descriptors:  100
    Store Disk files open:          0
    IO loop method:           epoll
Internal Data Structures:
      27 StoreEntries
      27 StoreEntries with MemObjects
      26 Hot Object Cache Items
       0 on-disk objects

การดู Average HTTP requests per minutes, Request Hit Ratios, Requests Median Service Time จะใช้คำสั่ง

#squidclient -p <port> mgr:

[root@Squid_Proxy ~]# squidclient -p 3128 mgr:
HTTP/1.0 200 OK
Server: squid/2.6.STABLE6
Date: Mon, 25 May 2009 17:10:55 GMT
Content-Type: text/plain
Expires: Mon, 25 May 2009 17:10:55 GMT
Last-Modified: Mon, 25 May 2009 17:10:55 GMT
X-Cache: MISS from Squid_Proxy.example.com
X-Cache-Lookup: MISS from Squid_Proxy.example.com:3128
Via: 1.0 Squid_Proxy.example.com:3128 (squid/2.6.STABLE6)
Proxy-Connection: close

 mem          Memory Utilization   public
 cbdata         Callback Data Registry Contents public
 events         Event Queue   public
 squidaio_counts    Async IO Function Counters   public
 coss          COSS Stats   public
 diskd         DISKD Stats   public
 config         Current Squid Configuration   hidden
 ipcache        IP Cache Stats and Contents   public
 fqdncache       FQDN Cache Stats and Contents  public
 idns          Internal DNS Statistics public
 external_acl      External ACL stats   public
 http_headers      HTTP Header Statistics public
 menu          This Cachemanager Menu public
 shutdown        Shut Down the Squid Process   hidden
 offline_toggle     Toggle offline_mode setting   hidden
 info          General Runtime Information   public
 filedescriptors    Process Filedescriptor Allocation    public
 objects        All Cache Objects    public
 vm_objects       In-Memory and In-Transit Objects    public
 openfd_objects     Objects with Swapout files open public
 pending_objects    Objects being retreived from the network    public
 client_objects     Objects being sent to clients  public
 io           Server-side network read() size histograms   public
 counters        Traffic and Resource Counters  public
 peer_select      Peer Selection Algorithms    public
 digest_stats      Cache Digest and ICP blob    public
 5min          5 Minute Average of Counters  public
 60min         60 Minute Average of Counters  public
 utilization      Cache Utilization    public
 histograms       Full Histogram Counts  public
 active_requests    Client-side Active Requests   public
 store_digest      Store Digest  public
 storedir        Store Directory Stats  public
 store_check_cachable_stats   storeCheckCachable() Stats   public
 store_io        Store IO Interface Stats    public
 pconn         Persistent Connection Utilization Histograms  public
 refresh        Refresh Algorithm Statistics  public
 delay         Delay Pool Levels    public
 forward        Request Forwarding Statistics  public
 client_list      Cache Client List    public
 asndb         AS Number Database   public
 server_list      Peer Cache Statistics  public
 non_peers       List of Unknown sites sending ICP messages   public