เมือต้องการเพิ่ม SWAP Partition ขึ้นมาใหม่จำเป็นจะต้องมีพาร์ทิชั่นว่างและต้อง set partition type เป็น Linux-SWAP ด้วย ยกตัวอย่างมี Partition ว่างเป็น /dev/hdb3

ขั้นตอนการสร้าง SWAP

 1. สร้าง SWAP ที่ Partition /dev/hdb3
  [root@ezylinux ~]# mkswap /dev/hdb3
 2. Enable SWAP
  [root@ezylinux ~]# swapon -a /dev/hdb3
 3. เพิ่ม mount point ไปที่ไฟล์ /etc/fstab
  /dev/hdb3 swap swap defaults 0 0
 4. Active swap
  [root@ezylinux ~]# mount -a

เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้วลองตรวจสอบด้วยคำสั่ง free จะเห็นขนากของ swap ที่ได้สร้าง
[root@ezylinux ~]# free
total used free shared buffers cached
Mem: 8051368 7511512 539856 0 189072 2810760
-/+ buffers/cache: 4511680 3539688
Swap: 8191992 0 8191992