เมื่อต้องการรันคำสั่ง dig, host หรือ nslookup แต่เครื่อง linux ของคุณไม่มีคำสั่งดังกล่าวนี้ สาเหตุเกิดจากคุณได้ install แบบ minimum (สำหรับ CentOS 6, RHEL 6) หรือไม่เลือก package อะไรเลยตอนติดตั้ง ดังนั้นถ้าต้องการรันคำสั่ง dig, host หรือ nslookup จะต้อง install bind-util ก่อนโดยสามารถใช้คำสั่ง yum install ได้เลย หรือใช้คำสั่ง rpm ในการติดตั้ง ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ใช้คำสั่ง rpm
สำหรับ CentOS 5 และ RHEL 5
[shell][root@ezylinux ~]# rpm -ivh bind-utils-9.3.6-16.P1.el5.i386.rpm[/shell]

และมี dependency packages ดังนี้
[text]bind-libs-9.3.6-16.P1.el5.i386.rpm
glibc-2.5-58.i686.rpm
krb5-libs-1.6.1-55.el5.i386.rpm[/text]

สำหรับ CentOS 6 และ RHEL 6

[shell][root@ezylinux ~]# rpm -ivh bind-utils-9.7.0-5.P2.el6.i686.rpm[/shell]
มี dependency packages ดังนี้
[text]libxml2-2.7.6-1.el6.i686.rpm
zlib-1.2.3-25.el6.i686.rpm
bind-libs-9.7.0-5.P2.el6.i686.rpm
libidn-1.18-2.el6.i686.rpm
krb5-libs-1.8.2-3.el6.i686.rpm
glibc-2.12-1.7.el6.i686.rpm
openssl-1.0.0-4.el6.i686.rpm[/text]

ใช้คำสั่ง yum install
[shell]
[root@ezylinux ~]# yum install bind-util
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.yourconnect.com
* extras: mirror.yourconnect.com
* updates: mirror.yourconnect.com
Setting up Install Process
No package bind-util available.
Error: Nothing to do
[root@s1 ~]# yum install bind-utils
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.yourconnect.com
* extras: mirror.yourconnect.com
* updates: mirror.yourconnect.com
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package bind-utils.x86_64 32:9.7.0-5.P2.el6_0.1 set to be updated
–> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

===========================================================================
Package Arch Version Repository Size
===========================================================================
Installing:
bind-utils x86_64 32:9.7.0-5.P2.el6_0.1 updates 174 k

Transaction Summary
===========================================================================
Install 1 Package(s)
Upgrade 0 Package(s)

Total download size: 174 k
Installed size: 433 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
bind-utils-9.7.0-5.P2.el6_0.1.x86_64.rpm | 174 kB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : 32:bind-utils-9.7.0-5.P2.el6_0.1.x86_64 1/1

Installed:
bind-utils.x86_64 32:9.7.0-5.P2.el6_0.1

Complete!
[/shell]