Tag: grep

View the commented lines of text in a config file

เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง grep ในการช่วยดูไฟล์คอนฟิกในส่วนของข้อความที่มีที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่างๆ เพื่อใช้ในการดูคอมเม้นต์ของไฟล์คอนฟิกนั้นๆว่าได้ทำการคอมเม้นต์อะไรบ้าง จะได้สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบค่าคอนฟิกของเรา รูปแบบคำสั่ง # grep -v "^#" myfile.conf | cat -s | less เช่นต้องการดูคอมเม้นต์ของไฟล์คอนฟิกที่มีลักษณะการคอมเม้นต์ที่ใช้ # # grep -v "^#" /etc/CONFIGFILE.conf | cat -s | less หรือ ต้องการดูคอมเม้นต์ของไฟล์…