Tag: gzip

How to compress mysqldump output with gzip/bzip2

mysqldump คือคำสั่งที่ใช้ในการ export ข้อมูลใน MySQL ออกมาในรูปแบบของ sql format ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการ backup ข้อมูลบน MySQL โดยทั่วไปแล้วเวลา backup database ด้วย mysqldump จะไม่มีการ compress ข้อมูลดังนั้นถ้าหากข้อมูลมีขนาดใหญ่จะทำให้ไฟล์ที่ได้จาก mysqldump มีขนาดใหญ่ตาม ดังนั้นในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการ backup และ restore พร้อม compress ข้อมูลไปพร้อมๆกัน จะช่วยให้ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บข้อมูล…

How to check that the Apache compression (gzip, deflate) is working?

การตรวจสอบว่า apache ที่ได้ config ไปนั้นได้ทำการ compress data ก่อนส่งไปยัง client หรือไม่ ผ่านทาง command line ของระบบ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง curl ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ จะใช้วิธีการส่ง request ไปยัง apache ว่าบอกว่าให้สามารถส่งข้อมูลมาด้วยวิธีการ compression มาได้ และหลังจากนั้นให้เราตรวจสอบจาก header ที่ apache ได้ตอบกลับมา…