Tag: Limit bandwidth

How to limit SCP bandwidth

คำสั่ง scp เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการ copy file ข้ามเครื่อง หากเราสั่งให้มีการ copy ข้ามระหว่าง site อาจทำให้ bandwidth เต็มได้ ดังนั้นหากเราต้องการควบคุม bandwidth สามารถทำได้โดยใช้ parameter -l โดยมีหย่วนเป็น Kbit/s ตัวอย่างเช่น copy ไฟล์ file.tar.gz ไปยังเครื่อง s1.ezylinux.com ที่ home directory โดยจำกัด…