Tag: mysql cluster

ติดตั้ง MySQL Cluster

ในบทความนี้จะใช้เครื่องจำนวน 4 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องจะมีหน้าที่ storages node จำนวน 2 เครื่อง (mysql-ndb-1 และ mysql-ndb-2) API node จำนวน 1 เครื่อง (mysql-api-1) และ Management node จำนวน 1 เครื่อง (mgmt) package สำหรับการติดตั้ง MySQL Cluster MySQL-clustermanagement-community.xxxx.rpm,…