Tag: yum

Find which RPM contains a specific file

ในระบบปฏิบัติการ red hat เมื่อต้องการทราบว่าไฟล์นี้อยู่ใน rpm package อะไรเราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้ การใช้คำสั่ง rpm # rpm -qf /usr/lib/libdb.so.2 การใช้คำสั่ง yum # yum whatprovides */libdb.so การใช้คำสั่ง up2date # up2date --whatprovides=libdb.so.2