บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา ระบบ ZABBIX Monitoring

Posted In Our Services - By Tum. On Wednesday, July 25th, 2012 With 0 Comments

ZABBIX enterprise class monitoring solution
ZABBIX ระบบ Enterprise Monitoring ที่มากกว่าคำว่า Server and Network Monitoring โดยสามารถ monitor server ทุกระบบปฏิบัติการและ อุปกรณ์ network ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพด้วยการรวมเอาการเฝ้าระวัง, แจ้งเตือนผ่านทาง email หรือ sms แบบเรียลไทม์, รายงานผลการทำงานรูปแบบกราฟที่สามารถดูได้ละเอียดเป็นรายชั่วโมง นอกจากนี้ระบบยังสามารถช่วยให้ท่านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหน้าปัญหานั้นแก้ไขด้วยวิธีการแบบ routine ซึ่งจะช่วยลดปัญหา Down Time ของระบบและยกระดับการดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*