Mailboxปัญหาการเกิด “Mailbox is locked by POP server” จาก Cyrus-imapd เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้งเมื่อมีการใช้ POP3 ในการดึง e-mail มากกว่า 1 connection ในเวลาเดียวกันของ user เดียวกัน หรือจะพูดง่ายๆก็คือ มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งใช้ POP3 ดึง e-mail อยู่และการเชื่อมต่อยังไม่เสร็จสิ้นก็มีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาดึง e-mail จึงทำให้เครื่องที่ connect มาทีหลังจะถูกปฏิเสธการร้องขอจาก POP Server ด้วยคำว่า “Mailbox is locked by POP server”

สาเหตุของปัญหาเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ network, ปัญหาจากเครื่อง user ทำให้ไม่สามารถรับเมล์ได้หมดและพยายามรับเมล์โดยใช้กับเชื่อมต่อใหม่ เป็นต้น

สำหรับปัญหานี้ไม่ใช่ bug ของ cyrus-imapd แต่อย่างใด เพราะ cyrus-imapd ได้เขียนวิธีการทำงานตามมาตราฐานของ RFC ที่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับการใช้งาน protocal POP3 นั้นเอง

ผลกระทบจากการเกิด “Mailbox is locked by POP server” จะทำให้การใช้งาน webmail (ใช้ IMAP) ไม่สามารถลบ, ย้าย หรือ แก้ไขสถานะ email ไม่ได้เนื่องจากว่า mailbox ได้ถูก lock เอาไว้

[stextbox id=”info” caption=”บริการของเราเกี่ยวกับระบบ Mail Server:”]รับติดตั้ง Zimbra Mail Server[/stextbox]