วิธีดู Version ของ Red Hat Enterprise Linux, Centos Linux

Posted In Knowledge - By Tum. On Thursday, August 27th, 2009 With 0 Comments

redhat linuxวิธีการดู Version ของ Red Hat Enterprise Linux, Centos Linux สามารถทได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

  1. ดู version ที่ไฟล์ /etc/redhat-release
    # cat /etc/redhat-release
    CentOS release 5.2 (Final) //หมายถึงเป็น Centos Version 5 release 2
  2. ดู version ด้วยการใช้คำสั่ง uname

    หรือ

วิธีที่ 2. ระบบจะไม่ได้บอก version แต่เราจะดูที่ kernel แทนว่าเป็น kernel version อะไรเพราะว่า kernel ของ Red Hat และ Centos จะเป็นเวอร์ชั่นที่แน่นอนในแต่ละ release คือ
Red Hat Enterprise, Centos version 3 จะใช้ kernel version 2.4.21-*
Red Hat Enterprise, Centos version 4 จะใช้ kernel version 2.6.9-*
Red Hat Enterprise, Centos version 5 จะใช้ kernel version 2.6.18-*
Red Hat Enterprise, Centos version 6 จะใช้ kernel version 2.6.32-*

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*