การใช้ Man command

Posted In Knowledge - By Tum. On Monday, September 3rd, 2007 With 0 Comments

เมื่อบทที่แล้วผมได้พูดถึงการใช้ help ไป 2 ตัวด้วยกัน คือ whatis และ –help คราวนี้เรามาดูุวิธใช้ีคำสั่ง man กันครับ

#man command

เช่น ต้องการทราบคูมือการใช้คำสั่ง mkdir ให่พิมพ์

#man mkdir

SYNOPSIS
mkdir [OPTION] DIRECTORY…

DESCRIPTION
Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-Z, –context=CONTEXT (SELinux) set security context to CONTEXT

-m, –mode=MODE
set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx – umask

-p, –parents
no error if existing, make parent directories as needed

-v, –verbose
print a message for each created directory

–help display this help and exit

–version
output version information and exit

AUTHOR
Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
Report bugs to .

COPYRIGHT
Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software. You may redistribute copies of it under the terms of the GNU General Public License
. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
The full documentation for mkdir is maintained as a Texinfo manual. If the info and mkdir programs are properly installed at your
site, the command

info mkdir

should give you access to the complete manual.

mkdir 5.97 May 2006 MKDIR(1)

ส่วนถ้าเราไม่ทราบว่าใน Linux มีคำสั่งหรือไฟล์ Config อะไรที่เกี่ยวข้องกับ keyword ที่เราอยากรู้ให้เราพิมพ์

#man -k keyword หรือ
#
apropos keyword

ตัวอย่าง

#man -k manual หรือ # apropos manual

FSG [lsb_release] (1) – manual page for FSG lsb_release v2.0
M4 [m4] (1) – manual page for M4 1.4.5
man (1) – format and display the on-line manual pages
man2html (1) – format a manual page in html
man-pages (rpm) – Man (manual) pages from the Linux Documentation Project.
manual_user_enter_context [get_ordered_context_list] (3) – determine SELinux context(s) for user sessions
panelctl (1) – manual page for panelctl (libavc1394) 0.1
perlxs (1) – XS language reference manual
setkey (8) – manually manipulate the IPsec SA/SP database
speexdec (1) – manual page for speexdec version 1.0.3
speexenc (1) – manual page for speexenc version 1.0.3
whereis (1) – locate the binary, source, and manual page files for a command

ให้สังเกตวงเล็บนะครับ จะมีตัวเลขอยู่ครับ หมายถึงว่าคู่มือนี้อยู่ในหมวดใด
ซึ่งหมวดของคู่มือทั้งหมดจะมีอยู่ 8 หมวดดังนี้

1 User commands
2 System calls

3 Library calls
4 Special files
5 File formats
6 Games
7 Miscellaneous

8 Administrative commands

Tags: ,

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*