พักนี้มีคนถามเรื่องการใช้งานทางด้านการเล่น VCD DVD หรือ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ Multimedia กันมามาก ผมจึงอยากจะแนะนำโปรแกรมที่สามารถ ดูหนัง ฟังเพลง ที่ดีตัวหนึ่งใน Linux ซึ่งมีชื่อว่า Mplayer โดย Format ที่โปรแกรมนี้ Support สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้

Supported Input Formats

 • (S)VCD (Super Video CD)
 • CDRwin’s .bin image file
 • DVD, including encrypted DVD
 • MPEG-1/2 (ES/PS/PES/VOB)
 • RIFF AVI file format
 • ASF/WMV/WMA format
 • QT/MOV/MP4 format
 • RealAudio/RealVideo format
 • Ogg/OGM files
 • Matroska
 • NUT
 • NSV (Nullsoft Streaming Video)
 • VIVO format
 • FLI format
 • NuppelVideo format
 • yuv4mpeg format
 • FILM (.cpk) format
 • RoQ format
 • PVA format
 • streaming via HTTP/FTP, RTP/RTSP, MMS/MMST, MPST, SDP
 • TV grabbing

  Supported Video and Audio Codecs

  most important video codecs:

  • MPEG-1 (VCD) and MPEG-2 (SVCD/DVD/DVB) video
  • MPEG-4 in all variants including DivX ;-), OpenDivX (DivX4), DivX 5 (Pro), XviD
  • Windows Media Video 7/8 (WMV1/2)
  • Windows Media Video 9 (WMV3) (using x86 DLL)
  • RealVideo 1.0, 2.0 (G2)
  • RealVideo 3.0 (RP8), 4.0 (RP9) (using Real libraries)
  • Sorenson v1/v3 (SVQ1/SVQ3), Cinepak, RPZA and other QuickTime codecs
  • DV video
  • 3ivx
  • Intel Indeo3 (3.1, 3.2)
  • Intel Indeo 4.1 and 5.0 (using x86 DLL or XAnim codecs)
  • VIVO 1.0, 2.0, I263 and other H.263(+) variants (using x86 DLL)
  • MJPEG, AVID, VCR2, ASV2 and other hardware formats
  • FLI/FLC
  • HuffYUV
  • various old simple RLE-like formats

  most important audio codecs:

  • MPEG layer 1, 2, and 3 (MP3) audio
  • AC3/A52 (Dolby Digital) audio (software or SP/DIF)
  • AAC (MPEG-4 audio)
  • WMA (DivX Audio) v1, v2
  • WMA 9 (WMAv3), Voxware audio, ACELP.net etc (using x86 DLLs)
  • RealAudio: COOK, SIPRO, ATRAC3 (using Real libraries)
  • RealAudio: DNET and older codecs
  • QuickTime: Qclp, Q-Design QDMC/QDM2, MACE 3/6 (using QT libraries), ALAC
  • Ogg Vorbis audio
  • VIVO audio (g723, Vivo Siren) (using x86 DLL)
  • alaw/ulaw, (ms)gsm, pcm, *adpcm and other simple old audio formats

  The codec status page has the complete list and is updated daily.

  Supported Video Output Devices

  general:

  • x11: X11 with SHM extension
  • xv: X11 using overlays with the Xvideo extension (hardware YUV & scaling)
  • xvmc: Xvideo Motion Compensation
  • vidix: VIDeo Interface for *niX
  • xvidix: VIDIX in an X11 window
  • cvidix: VIDIX on the console
  • winvidix: VIDIX under Windows
  • dga: X11 DGA extension (both v1.0 and v2.0)
  • gl: OpenGL renderer
  • gl2: alternative OpenGL renderer (with multiple textures)
  • fbdev: framebuffer output
  • svga: SVGAlib output (supports EGA displays)
  • sdl: SDL >= v1.1.7 driver
  • ggi: GGI graphics output
  • aalib: text mode rendering
  • caca: text mode rendering in color
  • vesa: display through the VESA BIOS (also needed for Radeon TV-out)
  • directfb: DirectFB support
  • directx: native Windows DirectX output driver
  • quartz: native Mac OS X output driver

  card specific:

  • mga: Matrox G200/G400/G450/G550 hardware YUV overlay via the mga_vid device
  • xmga: Matrox G200/G400/G450/G550 overlay (mga_vid) in X11 window (Xv emulation on X 3.3.x!)
  • syncfb: Matrox G400 YUV support on framebuffer
  • 3dfx: Voodoo 3/Banshee hardware YUV support (/dev/3dfx)
  • tdfxfb: Voodoo 3/Banshee hardware YUV support on tdfx framebuffer
  • mpegpes: support for Siemens DVB hardware MPEG-1/2 decoder boards (or MPEG-PES file output)
  • dxr2: support for DXR2 hardware MPEG-1/2 decoder boards
  • dxr3: support for DXR3/Hollywood+ hardware MPEG-1/2 decoder boards
  • zr: support for Zoran360[56]7 based hardware MJPEG cards

  special:

  • png: PNG output
  • jpeg: JPEG output
  • gif89a: animated GIF output
  • tga: Targa output
  • yuv4mpeg: yuv4mpeg output for mjpegtools
  • pgm: PGM output (for testing purposes)
  • md5: MD5sum output (for debugging)
  • null: null output (for speed tests/benchmarking)
  • bl: Blinkenlights output

  See the video card section of the documentation for more details.

  Supported Audio Output Devices

  • OSS (Open Sound System) – factory standard under UNIX
  • SDL (Simple Directmedia Layer) – wrapper library with support for various systems
  • ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) 0.5/0.9/1.0 for Linux
  • SUN audio driver for BSD and Solaris8/9 users
  • SGI audio for IRIX
  • Mac OS X audio
  • Windows audio
  • NAS (Network Audio System)
  • ESD (ESound Daemon)
  • ARTS (KDE Sound System)
  • JACK (Jack Audio Connection Kit)

  See the sound card section of the documentation for more details.

  วิธีการ Install Program

  สำหรับ Linux ที่ใช้ yum

  #yum install mplayer mplayer-skins mplayer-fonts mplayerplug-in mplayer-gui

  สำหรับ Linux ที่ใช้ apt-get

  #apt-get install mplayer mplayer-skins mplayer-fonts mplayerplug-in mplayer-gui