โดยทั่วไป Linux ไม่เปิดการใช้งาน telnet service กันเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยของการใช้งาน แต่ถ้าเราต้องการจะใช้งาน telnet ละแล้วก็ไม่อยาก login หลายครั้ง จะทำอย่างไร ในบทความนี้ได้พูดถึงวิธีการทำให้สามารถ remote ด้วย telnet โดยใช้ root user ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ


แก้ไขไฟล์ /etc/pam.d/login และทำการ comment ด้วย # ดังตัวอย่างด้านล่างครับ

#%PAM-1.0
#Commented out below line in order to allow root access for telnet
#auth required pam_securetty.so
auth required pam_stack.so service=system-auth
auth required pam_nologin.so
account required pam_stack.so service=system-auth
password required pam_stack.so service=system-auth
session required pam_stack.so service=system-auth
session optional pam_console.so

จากนั้นก็ทำการทดสอบการ Remote ด้วยการ telnet ได้เลยครับ