เมื่อเรา remote ไปที่เครื่อง linux server ด้วย ssh แต่พบว่าไม่สามารถ remote เข้าไปได้และพบ error ตามด้านล่าง

Unable to negotiate with 192.168.1.168 port 22: no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa,ssh-dss

error นี้เกิดจาก client ใช้ ssh version ใหม่ซึ่งได้ disable ssh-rsa และ ssh-dss สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.openssh.com/legacy.html

วิธีการแก้ไข
1. เพิ่ม option ที่คำสั่ง
สำหรับ ssh-dss
ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss [email protected]
สำหรับ ssh-rsa
ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa [email protected]
2. แก้ไขที่ config ~/.ssh/config
สำหรับ ssh-dss

Host 192.168.1.168
HostName 192.168.1.168
HostKeyAlgorithms=+ssh-dss

สำหรับ ssh-rsa

Host 192.168.1.168
HostName 192.168.1.168
HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa