mysql-logo
โดย default แล้ว MySQL จะเปิดใช้งาน InnoDB storage engine อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าหากไม่ต้องการใช้งาน InnoDB storage engine ก็ให้ปิดการใช้งานไปเลยเพื่อประหยัดทรัพยากรของระบบ โดยวิธีการปิดการใช้งาน InnoDB สามารถทำได้โดย

  1. แก้ไขไฟล์ my.cnf โดยเพิ่ม ข้อความด้านล่างลงใน section [mysqld]
    skip-innodb
    default-storage-engine=myisam
  2. หรือ ถ้าหากต้องการใช้คำสั่งในการเปิดการใช้งาน MySQL สามารถรันคำสั่งได้ดังนี้
    # mysqld --skip-innodb --default-storage-engine=myisam

จากนั้นตรวจสอบว่า InnoDB ได้ปิดการใช้งานแล้วหรือยังด้วยคำสั่ง
mysql> SHOW ENGINES;

หากไม่พบ InnoDB แสดงว่าปิดการใช้งานแล้ว