การ Restore Defaults Gnome Desktop Environment มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ runlevel 3 ด้วยคำสั่ง
  #init3
 2. login ด้วย root
 3. เข้าไปยัง Home directory ของ user ที่ต้องการจะ restore desktop
 4. ลบไฟล์ .gnome*, .gconf*,  .metacity,  .nautilus,  /tmp/gconfd-{ชื่อ username} และ /tmp/orbit-{ชื่อ username}

ตัวอย่างเช่น ต้องการ restore defaults gnome desktop environment ของ user A1

 1. เข้าสู่ runlevel 3 ด้วยคำสั่ง
  #init3
 2. login ด้วย root
 3. เข้าไปยัง Home directory ของ user ที่ต้องการจะ restore desktop ด้วยคำสั่ง
  #cd /home/A1
 4. ลบไฟล์
  rm -rf /home/A1/.gnome*
  rm -rf /home/A1/.gconf*
  rm -rf /home/A1/.metacity
  rm -rf /home/A1/.nautilus
  rm -rf /tmp/gconfd-A1
  rm -rf /tmp/orbit-A1

หลังจากนั้นให้ reboot และ login เข้าสู่ user A1 ระบบจะ rebuild Desktop Environment ใหม่