เราสามารถใช้คำสั่ง netstat ดูรายละเอียดต่างๆของ network ได้โดยใช้คำสั่งข้างล่างนี้

[root@example ~]# netstat -tuanpeeoT

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State    User    Inode   PID/Program name  Timer
tcp    0   0 0.0.0.0:2049        0.0.0.0:*          LISTEN   0     3117421  -          off (0.00/0/0)
tcp    0   0 0.0.0.0:1002        0.0.0.0:*          LISTEN   0     3117348  12270/rpc.rquotad  off (0.00/0/0)
tcp    0   0 0.0.0.0:57071        0.0.0.0:*          LISTEN   0     3117432  -          off (0.00/0/0)
tcp    0   0 0.0.0.0:111         0.0.0.0:*          LISTEN   0     9850    2674/portmap    off (0.00/0/0)
tcp    0   0 127.0.0.1:631        0.0.0.0:*          LISTEN   0     13340126  3009/cupsd     off (0.00/0/0)
tcp    0   0 127.0.0.1:25        0.0.0.0:*          LISTEN   0     1011109  3115/sendmail: acce off (0.00/0/0)

tcp    0   0 0.0.0.0:762         0.0.0.0:*          LISTEN   0     9907    2700/rpc.statd   off (0.00/0/0)
tcp    0   0 0.0.0.0:955         0.0.0.0:*          LISTEN   0     9278482  21127/rpc.rquotad  off (0.00/0/0)
tcp    0   0 0.0.0.0:606         0.0.0.0:*          LISTEN   0     3117452  12301/rpc.mountd  off (0.00/0/0)
tcp    0   0 0.0.0.0:959         0.0.0.0:*          LISTEN   0     9278501  21132/rpc.mountd  off (0.00/0/0)
tcp    0   0 172.16.44.165:54971     172.16.58.1:6667      ESTABLISHED 500    16475357  6267/xchat     keepalive (6084.39/0/0)
tcp    0   0 172.16.44.165:37952     10.64.69.100:22       ESTABLISHED 0     16773865  13774/ssh      keepalive (589.62/0/0)
tcp    0   0 172.16.44.165:33008     172.16.56.179:6667     ESTABLISHED 500    16475350  6267/xchat     keepalive (6029.82/0/0)
tcp    0   0 172.16.44.165:47940     203.27.221.42:6667     ESTABLISHED 500    16475327  6267/xchat     keepalive (6058.69/0/0)
tcp    0   0 172.16.44.165:58352     140.211.166.4:6667     ESTABLISHED 500    16475334  6267/xchat     keepalive (6092.01/0/0)
tcp    0   0 172.16.44.165:52042     140.211.166.64:6667     ESTABLISHED 500    16475343  6267/xchat     keepalive (6028.85/0/0)
...,

รายละเอียด option ต่างๆที่ใช้

* t – Show TCP
* u – Show UDP
* a – Show both listening and established (outgoing) connections
* n – Do not do Domain lookups, show numerical addresses only
* p – Show the process associated with the connection
* ee – Show lots of extended attributes about the connections
* o – Show information about timers
* T – Do not trim long addresses