ใน CentOS/RHEL 5 สามารถรองรับ file system ได้ถึง 8 TB และสามารถรองรับ file system ได้มากถึง 16 TB ในอนาคต แต่เมื่อทำการสร้าง file system ขึ้นมาจริงๆแล้ว ไม่สามารถสร้าง file system ได้ถึง 8 TB ตามที่กล่าวอ้าง แต่สามารถสร้างได้มากสุดแค่ 2 TB เท่านั้น ซึ่งปัญหานี้มีวิธีแก้ที่จะทำให้สามารถสร้าง file system ได้ถึง 8 TB ตามที่ Red Hat ได้ประกาศไว้ โดยทำตามวิธีดังนี้ โดยที่สมมติว่าใช้กับ LVM นะครับ

ขั้นแรกสร้าง pv ขึ้นมาก่อน และกำหนดชื่อเป็น BiggerGroup ดังคำสั่งด้านล่าง
# pvcreate /dev/sda
# vgcreate BiggerGroup /dev/sda

ต่อมาสร้าง lv จาก BiggerGroup ครับโดยใช้ชื่อ biggervol
# lvcreate -L 16000G -n biggervol BiggerGroup

ขั้นต่อมาเป็นการ format file system ครับ ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆครับ โดยเราจะต้องใส่ option -F และกำหนด block size เป็น 4096 ดังคำสั่งด้านล่างครับ
# mkfs.ext3 -F -b 4096 /dev/BiggerGroup/biggervol