เมื่อเราต้องการรู้ว่าเครื่อง Linux ของเราได้ทำการเปิด socket ของ process นี้กี่ socket แล้ว สามารถทำตามวิธีข้างล่างนี้ได้เลย โดยขั้นแรกจะต้องหา PID ของ process นั้นๆก่อน โดยใช้คำสั่ง

$ ps -aef | grep processname
pbat 4750 4437 0 07:03 ? 00:00:00 processname

เมื่อเราได้ค่า PID ของ process แล้วจะนำค่านี้ไปหาจำนวน socket ที่ได้เปิดใช้งานแล้วโดยใช้คำสั่ง

$ ls -l /proc/4750/fd | grep -c — ‘-> socket:’
8

หลังจากใช้คำสั่งแล้วจะเห็นจำนวนของ socket ที่เปิดใช้งานแล้ว ในตัวอย่างจะเท่ากับ 8 socket