เมื่อต้องการลดเวลาการ rebuild Raid 1 เราสามารถใช้คำสั่งด้านล่างนี้ได้ครับ

#mdadm -C /dev/md0 -l1 -n2 /dev/sda1 /dev/sda2 --bitmap=internal

--bitmap (Write-intent bitmap) จะช่วยลดเวลาการ Sync ได้โดยถ้าเกิด disk offline temporarily, kernel crash จะทำการ Sync เฉพาะ Block ที่ถูกแก้ไขเท่านั้น แต่ถ้า block ไหนไม่ได้ถูก Sync จะถูก copy มาแทน

--bitmap=internal หมายถึงการเก็บ metadata ไว้ที่ Raid เลย