Tag: Kill connection

Mass killing MySQL connections

เมื่อเกิดเหตุการ MySQL มีจำนวน connection มากเกินไปจนทำให้เครื่องทำงานช้า หรือเกิดเหตุการ Table ใน database เกิดการ Lock ขึ้นมา จากเหตุการณ์เช่นนี้เราจำเป็นต้องทำให้ระบบกลับมาให้สามารถทำงานได้โดยเกิด down time น้อยที่สุด สำหรับผมแล้วการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเลือกที่จะ kill connections ที่ค้างอยู่ออกให้หมด โดยเลือกจะเลือกที่จะเลือก connection ที่เป็น Query และมีการทำงานที่นานกว่า Query อื่นๆ หรือมีสถานะเป็น Locked เป็นหลัก…