หากใครใช้ vi command แล้วพบว่าเวลา select ด้วย mouse แล้วพบว่าเข้า visual mode ซึ่งบางครั้งก็สร้างปัญหาในการ copy และ paste

วิธีการแก้ไขไม่ให้เข้าสู้ visual mode
สร้างไฟล์หรือแก้ไข

vi ~/.vimrc

ใส่

set mouse-=a

หรือรันคำสั่งด้านล่าง

echo "set mouse-=a" >> ~/.vimrc