bash
การแสดงวันที่ของเมื่อวานหรือก่อนหน้า บน bash ทำได้โดยใช้ option -d ดังตัวอย่างดังนี้

แสดงวันที่เมื่อวาน

[tum@ezylinux ~]$ date -d yesterday
Wed Mar 12 14:53:56 ICT 2014

หรือ
[tum@ezylinux ~]$ date -d "1 day ago"
Wed Mar 12 14:53:56 ICT 2014

แสดงวันที่เมื่อ 3 วันก่อน

[tum@ezylinux ~]$ date -d "3 day ago"
Mon Mar 10 14:56:34 ICT 2014

[tum@ezylinux ~]$ date +%Y-%m-%d -d "3 day ago"
2014-03-10