วิธีการ convert string จาก Upper case (ตัวใหญ่) ไปเป็น Lower case (ตัวเล็ก) บน bash shell สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

 1. ใช้คำสั่ง tr
  [tum@ezylinux ~]$ echo 'Hello World!' | tr '[:upper:]' '[:lower:]'

  hello world!

 2. ใช้คำสั่ง awk
  [tum@ezylinux ~]$ echo 'Hello World!' | awk '{print tolower($0)}'

  hello world!

 3. ถ้าหากเป็น bash 4.0 ขึ้นไปสามารถใช้คำสั่งตามด้านล่างได้
  [tum@ezylinux ~]$ A='Hello World!'
  [tum@ezylinux ~]$ echo ${A,,}

  hello world!

 4. ใช้ perl
  [tum@ezylinux ~]$ echo 'Hello World!' | perl -ne 'print lc'

  hello world!