บน CentOS 5 เมื่อใช้คำสั่ง yum แล้วเกิด error “Segmentation fault” ดังตัวอย่าง

[root@ezylinux ~]# yum update bash
base | 1.1 kB 00:00
base/primary | 1.3 MB 00:00
Segmentation fault

สาเหตุของปัญหา yum return Segmentation fault
เกิดจาก yum มีปัญหากับ zlib version 1.2.5

การแก้ไข yum return Segmentation fault

  1. ลบ libz.so.1.2.5 ด้วยคำสั่ง
    [root@ezylinux ~]# rm /usr/local/lib/libz.so.1.2.5
  2. ทำ symbolic link จาก /usr/local/lib/libz.so ไปยังไฟล์ /usr/local/lib/libz.so.1.2.5 ด้วยคำสั่ง
    [root@ezylinux ~]# ln -s /usr/local/lib/libz.so /usr/local/lib/libz.so.1.2.5

ทดสอบรัน yum อีกครั้ง
[root@ezylinux ~]# yum update
bashbase 3667/3667
puppetlabs-deps | 2.5 kB 00:00
puppetlabs-deps/primary_db | 47 kB 00:00
puppetlabs-products | 2.5 kB 00:00
puppetlabs-products/primary_db | 123 kB 00:00
updates | 1.9 kB 00:00
updates/primary_db | 36 kB 00:00
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bash.x86_64 0:3.2-33.el5_11.4 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

======================================================================================
Package Arch Version Repository Size
======================================================================================
Updating:
bash x86_64 3.2-33.el5_11.4 updates 1.8 M

Transaction Summary
======================================================================================
Install 0 Package(s)
Upgrade 1 Package(s)

Total download size: 1.8 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
bash-3.2-33.el5_11.4.x86_64.rpm | 1.8 MB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Updating : bash 1/2
Cleanup : bash 2/2

Updated:
bash.x86_64 0:3.2-33.el5_11.4
Complete!