Tag: Update Firmware

How to update dell server firmware with Dell Unified Server Configurator

คนที่ใช้งาน Dell Server และต้องการ update firmware ของ Bios, network card, IDRAC, RAID controller และอื่นๆ สามารถใช้ Dell Unified Server Configurator เพื่อช่วยในการ update component ต่างๆได้สะดวกกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะระบบจะทำการ update ให้เราเองโดยอัตโนมัต เพียงแค่เครื่อง Server สามารถใช้งาน internet…