สร้างไฟล์ /etc/xen/scripts/network-xen-custom โดยใช้คำสั่ง

#vi /etc/xen/scripts/network-xen-custom

ทำการ copy script ด้านล่างนี้ไปใส่ไว้ในไฟลฺ์ /etc/xen/scripts/network-xen-custom

#!/bin/sh
# network-xen-custom
# Exit if anything goes wrong
set -e
# First arg is operation.
OP=$1
shift
script=/etc/xen/scripts/network-bridge
case ${OP} in
    start)
        $script start vifnum=0 bridge=xenbr0 netdev=eth0
        $script start vifnum=1 bridge=xenbr1 netdev=eth1
        ;;
    stop)
        $script stop vifnum=0 bridge=xenbr0 netdev=eth0
        $script stop vifnum=1 bridge=xenbr1 netdev=eth1
        ;;
    status)
        $script status vifnum=0 bridge=xenbr0 netdev=eth0
        $script status vifnum=1 bridge=xenbr1 netdev=eth1
        ;;
    *)
        echo "Unknown command:${OP}"
        echo 'Valid commands are: start, stop, status'
        exit 1
esac

จากนั้นทำการแก้ไขค่า permission ของไฟล์โดยใช้คำสั่ง

#chmod 755 /etc/xen/scripts/network-xen-custom

ขั้นตอนรองสุดท้าย แก้ไขไฟล์ /etc/xen/xend-config.sxp โดยเอา comment  # ออกไปในบรรทัดที่มีข้อความ (network-script network-bridge)

(network-script network-xen-custom)

สุดท้ายทำการ restart เครื่องโดยใช้คำสั่ง

#reboot