เมื่อได้ทำการติดตั้งลินุกซ์เพื่อทำ Virtualization และได้ลงลินุกซ์แบบ Fully-virtualized เป็น guest os ในระบบ Virtualization นั้นๆ และเมื่อใช้งานตัว linux guest os เกิดการ hang ขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีการใช้ cpu ที่สูงมาก

วิธีแก้ไขเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้

ตรวจสอบว่า linux guest os นี้ได้รัน kernel version อะไรอยู่โดยใช้คำสั่ง

#uname -r

ถ้าผลลัพธ์ที่แสดงออกมาเป็นประมาณ 2.6.18-8.el5xen แสดงว่าเราได้ทำการติดตั้ง kernel ผิด version ดังนั้นให้ Install kernel แบบปกติเข้าไปแทน หรือไม่ก็ลง linux ใหม่ แล้วไม่ต้องเลือก virtualization