ถ้าหากมีการใช้งาน cloud-config บน EC2 instance บน AWS หรือ OpenStack แล้วพบว่าไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้ และได้ตรวจสอบ error ก็พบข้อความ “Failed at merging in cloud config part from …” เหมือนตัวอย่างด้านล่าง

2014-05-10 12:14:12,458 - util.py[WARNING]: Failed loading yaml blob
2014-05-10 12:14:12,480 - util.py[WARNING]: Failed loading yaml blob
2014-05-10 12:14:12,481 - util.py[WARNING]: Failed at merging in cloud config part from part-001

ให้ทำการตรวจสอบ yaml ว่า validate หรือไม่ เนื่องจากอาจเกิดจากมีการใช้ tab มาแทนเว้นวรรค โดยสามารถเข้าไปที่ http://www.yamllint.com/ เพื่อทำการตรวจสอบ yaml และลองใหม่อีกครั้งครับ