Copy by scp
คำสั่ง scp เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการ copy file ข้ามเครื่อง หากเราสั่งให้มีการ copy ข้ามระหว่าง site อาจทำให้ bandwidth เต็มได้ ดังนั้นหากเราต้องการควบคุม bandwidth สามารถทำได้โดยใช้ parameter -l โดยมีหย่วนเป็น Kbit/s

ตัวอย่างเช่น copy ไฟล์ file.tar.gz ไปยังเครื่อง s1.ezylinux.com ที่ home directory โดยจำกัด bandwidth ที่ 200 kb/s

[shell][root@Ezylinux ~]# scp -l 200 file.tar.gz s1.ezylinux.com:~[/shell]