เพื่อความปลอดภัยจากการใช้งาน ssh เราสามารถตั้งค่าให้ระบบ logout user ที่ไม่ได้ใช้งานหลังจาก 15 นาทีผ่านไปแล้ว โดยการแก้ไขตามคำสั่งด้านล่าง


#vi /etc/ssh/sshd_config

และหาบรรทัดและแก้ไขให้เหมือนข้อความตามด้านล่าง

ClientAliveInterval 15m # 15 minutes
ClientAliveCountMax 0 # 0 times

จากนั้นพิมพ์
#service sshd restart