Tag: Message

How to broadcast a message to all users and direct message to some user

เมื่อ Admin ต้องการส่งข้อความไปหาทุกคนที่กำลัง login อยู่ในระบบ (text mode) ก็มีหลายทางเลือกให้ใช้งาน และในบทความนี้ ผมจะเสนอวิธีการส่งข้อความไปหา user อื่น ง่ายๆ โดยแบ่งรูปแบบการส่งออกเป็น 2 วิธี ด้วยกัน คือ การส่งข้อความแบบ broadcast message (ส่งไปทุก user ที่ login อยู่) และการส่งข้อความตรงไปยัง user ที่ต้องการ ซึ่งทั้ง…