ความแตกต่างของการใช้ command ps กับ top ในการดู CPU stat อยู่ตรงที่

  • คำสั่ง ps จะใช้วิธีการคำนวน cpu utilization ด้วย total CPU time หารด้วยเวลาที่ task ทำงาน
  • คำสั่ง top จะแสดงค่าในรูปแบบ percent ของค่า overall CPU time

การคิดค่า CPU Utilization ของคำสั่ง ps ถ้าในกรณีที่มี process หนึ่งรันอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่ได้ใช้งาน CPU มากนัก เมื่อเราใช้คำสั่ง

#ps -up PID

จะเห็นว่าค่า CPU Utilization (%CPU) ของคำสั่งนี้จะน้อยมากๆ ดังนั้นเมื่อ ต้องการดูค่า CPU Utilization ในปัจจุบัน ให้ใช้คำสั่ง top ดู เพราะว่าจะถูกต้องมากกว่า ps