เมื่อเราได้ทำการแก้ไขหรือ configure diskdump แล้ว restart diskdump service ได้มี error เกิดขึ้นที่ /var/log/messages โดยมีข้อความดังข้างล่าง

diskdump: diskdumpctl: failed to add /dev/hdb!
diskdump: activating failed
kernel: disk_dump: shut down

ในปัญหาข้างต้นเกิดจาก Linux ที่ใช้อยู่ไม่ support full hard disk dump partition ดังนั้นวิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยสร้าง partition ใน Hard disk และ ใช้ partition นั้นสำหรับการ dump memory information.