ใน Linux เราสามารถเพิ่ม หรือลดระดับความรวดเร็วใน การเข้าถึง I/O ได้ในระดับ process โดยใช้คำสั่ง ionice ซึ่งเป็นคำสั่งที่สามารถเรียกดูและแก้ไขค่า I/O scheduling class และ priority ในระดับ process ได้

รูปแบบคำสั่ง

#ionice [-c] [-n] [-p] [COMMAND [ARG…]]

โดยที่

    -c คือการกำหนด scheduling class โดยที่ 1 คือ real time, 2 คือ best-effort และ 3 คือ idle.
    -n คือการกำหนด scheduling class data เป็นการ defines class data ซึ่งสามารถใช้ได้กับ -c1 และ -c2 เท่านั้น
     หรือก็คือ real time และ best-effort โดยเรียงจาก 0-7 (0 จะมาค่า priority มากที่สุด)
    -p คือค่า process id นั้นเอง แต่ถ้าไม่มีการกำหนดพารามิเตอร์ -c และ -n โปรแกรม ionice จะแสดง
     รายละเอียดของค่าต่างๆ ใน process id นั้นแทน

ตัวอย่างการใช้โปรแกรม ionice

กำหนด process ที่ PID 89 ให้เป็น idle io process.
# ionice -c3 -p89

กำหนดให้ bash ทำงานแบบ best-effort และ highest priority.
# ionice -c2 -n0 bash

ดูแค่พารามิเตอร์ของ scheduling class และ priority ของ PID 89
# ionice -p89