ไฟล์ device.map มีไว้เพื่อทำการ map harddisk device ไปเป็นชื่อ device ที่ grub รู้จัก และไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นมาทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่างการเกิด error เกี่ยวกับไฟล์

Trying to guess BIOS devices...

error ข้างต้นนี้เป็น error ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ boot ระบบปฏิบัติการ linux โดยสาเหตุมาจากไม่มีไฟล์ device.map นั้นเอง

ถ้าเราสามารถแก้ไขหรือสร้างไฟล์ device.map นี้ขึ้นมาใหม่ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำการ backup ไฟล์ device.map ตัวเก่าไว้ก่อน(เพื่อความปลอดภัย) โดยใช้คำสั่ง

#mv /boot/grub/device.map /boot/grub/device.map.bak

2. รัน GRUB เพื่อทำการสร้างไฟล์ device.map โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

#grub --device-map=/boot/grub/device.map

3. เราจะเห็นข้อความด้านล่างเมื่อทำการรันคำสั่ง และระบบจะแสดง grub prompt ขึ้นมา ดังข้อความด้านล่าง

GNU GRUB  version 0.95  (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported.  For the first word, TAB
lists possible command completions.  Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename.]
grub>

4. พิมพ์คำสั่ง quit เพื่อทำออกจาก grub.