รวบรวม RPM repository ที่มีประโยชน์ต่อคนที่ต้องการ RPM package ที่ไม่มีในแผ่นหรือใน base repo ให้กับ Red Hat Enterprise Linux และ CentOS

คำสั่งติดตั้ง RPMforge

RHEL6 / CentOS-6

i386:
rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm

x86_64:
rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

RHEL5 / CentOS-5

i386:
rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm

x86_64:
rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

PPC :
rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.ppc.rpm

RHEL4 / CentOS-4
i386:
rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.i386.rpm

x86_64:
rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.x86_64.rpm

PPC:
rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.1-1.el4.rf.ppc.rpm

คำสั่งติดตั้ง ATrpms

RHEL6 / CentOS-6
i386:
rpm -ivh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-6-4.el6.i686.rpm

x86_64:
rpm -ivh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-6-4.el6.x86_64.rpm

RHEL5 / CentOS-5
i386:
rpm -ivh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-5-4.el5.i386.rpm

x86_64:
rpm -ivh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-5-4.el5.x86_64.rpm

RHEL4 / CentOS-4
i386:
rpm -ivh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-4-4.el4.i386.rpm

x86_64:
rpm -ivh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-4-4.el4.x86_64.rpm

คำสั่งติดตั้ง Extra Packages for Enterprise Linux

RHEL6 / CentOS-6
i386, x86_64 และ PPC64 :
rpm -ivh http://mirror1.ku.ac.th/fedora-epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

RHEL5 / CentOS-5
i386, x86_64 และ PPC64:
rpm -ivh http://mirror1.ku.ac.th/fedora-epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

RHEL4 / CentOS-4
i386, x86_64 และ PPC64:
rpm -ivh http://mirror1.ku.ac.th/fedora-epel/4/x86_64/epel-release-4-10.noarch.rpm

คำสั่งติดตั้ง Remi
RHEL6 / CentOS-6
i386 และ x86_64:
rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

RHEL5 / CentOS-5
i386 และ x86_64:
rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

RHEL4 / CentOS-4
i386 และ x86_64:
rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-4.rpm