Tag: Apache Compression

How to check that the Apache compression (gzip, deflate) is working?

การตรวจสอบว่า apache ที่ได้ config ไปนั้นได้ทำการ compress data ก่อนส่งไปยัง client หรือไม่ ผ่านทาง command line ของระบบ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง curl ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ จะใช้วิธีการส่ง request ไปยัง apache ว่าบอกว่าให้สามารถส่งข้อมูลมาด้วยวิธีการ compression มาได้ และหลังจากนั้นให้เราตรวจสอบจาก header ที่ apache ได้ตอบกลับมา…