Month: May 2013

How to fix “wget: unable to resolve host address” issue

ถ้าหากใช้งาน wget แล้วเกิดปัญหาเรื่องการ resolve host เหมือน error ด้านล่าง “wget: unable to resolve host address domain.com“ ตัวอย่าง # wget www.ezylinux.com –2013-06-01 05:26:52– http://www.ezylinux.com/ Resolving www.ezylinux.com… failed: Name or service not known.…

Monitor multiple logs in a single shell with MultiTail

tail เป็นคำสั่งที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายและสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถดู log แบบ real time ได้อย่างง่ายดาย (tail -f /var/log/logfile) และในบทความนี้จะนำเสนอโปรแกรมอีกตัวที่ทำหน้าที่เหมือน tail แต่สามารถสร้างหน้าต่างได้หลายๆ หน้าต่างในหน้า console ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้งาน tail เพื่อดู log file หลายๆไฟล์พร้อมๆกัน เพราะไม่ต้องเปิดหน้าต่าง console หลายหน้า ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง นอกจากนี้ยังสามารถรันคำสั่งพร้อมกับดู log ไปพร้อมกันได้อีกด้วย ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง วิธีติดตั้ง…

Bash Autocomplete feature on CentOS Linux

การใช้งาน bash autocomplete บน Linux ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก และสำหรับผมแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมี เพราะช่วยให้สามารถใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในบทความนี้จะนำเสนอ bash autocomplete เสริมสำหรับการใช้งานที่สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดย bash autocomplete จะรองรับการทำงานกับกลุ่มคำสั่งด้านล่างนี้ aspell iconv postgresql autoconf iftop procps automake ifupdown python bash-builtins info rcs bind-utils…

How to check that the Apache compression (gzip, deflate) is working?

การตรวจสอบว่า apache ที่ได้ config ไปนั้นได้ทำการ compress data ก่อนส่งไปยัง client หรือไม่ ผ่านทาง command line ของระบบ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง curl ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ จะใช้วิธีการส่ง request ไปยัง apache ว่าบอกว่าให้สามารถส่งข้อมูลมาด้วยวิธีการ compression มาได้ และหลังจากนั้นให้เราตรวจสอบจาก header ที่ apache ได้ตอบกลับมา…

How to disable InnoDB storage engine on MySQL

โดย default แล้ว MySQL จะเปิดใช้งาน InnoDB storage engine อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าหากไม่ต้องการใช้งาน InnoDB storage engine ก็ให้ปิดการใช้งานไปเลยเพื่อประหยัดทรัพยากรของระบบ โดยวิธีการปิดการใช้งาน InnoDB สามารถทำได้โดย

How to get UUID of the hard disk in Linux syetem

ใน Linux version ใหม่ๆ มีการใช้ UUID ในการอ้างอิง hard disk แทนการอ้างอิงชื่อ device เพือป้องกันไม่ให้ระบบใช้งาน hard disk ผิดลูกในกรณีที่มี hard disk มากกว่า 1 และเกิด hard disk พัง หรือนำออกจากเครื่อง นอกจากนี้ยังใช้ป้องกันปัญหาชื่อ device เปลี่ยนเมื่อถูก reboot UUID หรือ…