Tag: SSH

Preventing thwart SSH attacks with DenyHosts

หลังจากที่เครื่อง server เข้าสู่ internet ไม่นานก็จะมีพวกมือดีต่างๆมาลอง login เข้าระบบด้วยโปรโตโคล ssh กันอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งถ้าระบบเราไม่ได้มีการป้องกันไม่ให้ ssh ไม่อนุญาติให้ user root ทำการ Login ได้และ password ก็ยังแสนง่ายอีก ก็คงต้องเตรียมใจได้เลยว่าอีกไม่กี่วันต้องโดนใครสักคนเข้าสู่ระบบเราได้แน่ๆ เพราะผมเคยลองมาแล้ว ลองเซ็ตเล่นๆแล้วใช้ password ง่ายๆ ผ่านไปวันกว่าๆ ไปดูที่ log พบว่ามีใครบางคนเข้าสู่ระบบเราได้แล้ว

Use IPv6 address be specified with scp, sftp and ssh

เราสามารถใช้คำสั่ง scp, sftp และ ssh กับระบบ network ที่ใช้ IP version 6 หรือ IPv6 โดยใช้ ครอบ IPv6 อย่างเช่น เราต้องการที่จะใช้คำสั่ง scp, sftp หรือ ssh ไปที่ IPv6 fe80::219:99ff:fe20:c251จะสามารถพิมพ์คำสั่งได้ดัง ตย. ข้างล่างนี้ #scp -6 ./file…