เราสามารถใช้คำสั่ง scp, sftp และ ssh กับระบบ network ที่ใช้ IP version 6 หรือ IPv6 โดยใช้ [ ] ครอบ IPv6 อย่างเช่น เราต้องการที่จะใช้คำสั่ง scp, sftp หรือ ssh ไปที่ IPv6 fe80::219:99ff:fe20:c251จะสามารถพิมพ์คำสั่งได้ดัง ตย. ข้างล่างนี้

#scp -6 ./file root@[fe80::219:99ff:fe20:c251%eth0]:/file

root@fe80::219:99ff:fe20:c251%eth0's password:

file                                  100%  0   0.0KB/s  00:00