เมื่อเกิด error ของ LVM โดยขึ้นข้อความว่า “LVM error VG meta data inconsistent” เราสามารถทำการแก้ไขโดยทำตามขั้นตอนดังข้างล่างนี้ได้

Boot เข้าสู่โหมด Rescue

Restore VG Meta data โดยใช้คำสั่ง:
#lvm vgcfgrestore VG

Rescan physical devices โดยใช้คำสั่ง:
#lvm pvscan

Rescan vol groups โดยใช้คำสั่ง:
#lvm vgscan

ขั้นสุดท้ายคือการ active volume group โดยใช้คำสั่ง:
#lvm vgchange -ay VG